ශ්‍රී ලංකා පාරිසරික වෘත්තිකයින්ගේ ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ කෘෂිකර්ම සහ වන විද්‍යා අංශය
එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණය
“නූතන සංවර්ධන අභියෝග හමුවේ වනසම්පත තිරසාර ලෙස කළමණාකරණය කිරිම”
2021 පෙබරවාරි 10 දින – ප.ව. 6.00 සිට ZOOM තාක්ෂණය ඔස්සේ

ලියාපදිංචිය සදහා
shorturl.at/vHU57

මෙහෙයවීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ
වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ
මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර

දේශකයින්

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ
උද්හිත විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ
සම්මානිත මහාචාර්ය නිමල් ගුණතිලක

වන සංරංක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
වන සංරංක්ෂක
නිශාන්ත එදිරිසිංහ