“නූතන සංවර්ධන අභියෝග හමුවේ වනසම්පත තිරසාර ලෙස කළමණාකරණය කිරිම”

“නූතන සංවර්ධන අභියෝග හමුවේ වනසම්පත තිරසාර ලෙස කළමණාකරණය කිරිම”

ශ්‍රී ලංකා පාරිසරික වෘත්තිකයින්ගේ ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ කෘෂිකර්ම සහ වන විද්‍යා අංශය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණය “නූතන සංවර්ධන අභියෝග හමුවේ වනසම්පත තිරසාර ලෙස කළමණාකරණය කිරිම” 2021 පෙබරවාරි 10 දින – ප.ව. 6.00 සිට...