ලෝක තෙත්බිම් දිනය සැමරීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණය

ලෝක තෙත්බිම් දිනය සැමරීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ලංකා පාරිසරික වෘත්තිකයින්ගේ ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ කෘෂිකර්ම සහ වන විද්‍යා අංශය එක්ව ලෝක තෙත්බිම් දිනය සැමරීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණය නගරාශ්‍රිත තෙත් බිම් සමග සබැඳුනු ජල සම්පත සුරකිමු 2021 පෙබරවාරි 04 දින – ප.ව. 6.00...
BEACH CLEANING CAMPAIGN

BEACH CLEANING CAMPAIGN

on 02nd June 2018 (Saturday) 8.00 a.m. – 10.30 a.m. at Wellawatte Coastal Area Organized by IEPSL with ABANS World Environment Day is the UN’s most important day for encouraging worldwide awareness and action for the protection of our environment and this year...
All Charter Members Meeting

All Charter Members Meeting

Dear Charter Members, We are pleased to inform you that a meeting has been arranged for all Charter Members of the Institute of Environmental Professionals, Sri Lanka, from 2.00 pm to 4.30 pm on Tuesday 24th April 2018 at the Central Environmental Authority. The main...