“නූතන සංවර්ධන අභියෝග හමුවේ වනසම්පත තිරසාර ලෙස කළමණාකරණය කිරිම”

“නූතන සංවර්ධන අභියෝග හමුවේ වනසම්පත තිරසාර ලෙස කළමණාකරණය කිරිම”

ශ්‍රී ලංකා පාරිසරික වෘත්තිකයින්ගේ ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ කෘෂිකර්ම සහ වන විද්‍යා අංශය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණය “නූතන සංවර්ධන අභියෝග හමුවේ වනසම්පත තිරසාර ලෙස කළමණාකරණය කිරිම” 2021 පෙබරවාරි 10 දින – ප.ව. 6.00 සිට...
Vacancy – Post of Executive Secretary IEPSL

Vacancy – Post of Executive Secretary IEPSL

4th February 2021 The Institute of Environmental Professionals Sri Lanka (IEPSL) is the umbrella organization of environmental professionals in the country, incorporated by Act of Parliament No 1 of 2020. The Institute engages in raising awareness, educating,...

IEPSL Membership Data Update 2020

IEPSL Membership Data Update 2020 Dear members, Membership data update has identified as an important activity in order to serve better. In March 2020 Interim Council meeting it was agreed to collect, verify membership database. Please fill the below essential fields,...